Elektroniczna skrzynka
podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe

13.03.2018 Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora

Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, pod sygnaturą PO V WO 1111.2.2018 ogłasza konkurs na jedenaście stanowisk asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie.

 Chętni do ubiegania się o powyższe stanowisko winni złożyć następujące dokumenty:       

1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora (wraz ze wskazaniem kontaktowego nr telefonu oraz adresu e-mailowego),

2)  życiorys i informację o zatrudnieniu i przebiegu pracy zawodowej,

3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie      studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych
w Rzeczypospolitej Polskiej,

4)  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego (art. 180 § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze),

5) oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

6) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,

8)  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą kandydata.

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

 Termin składania dokumentów – do dnia 29 marca 2018 roku osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2 lub drogą pocztową na adres Prokuratury Okręgowej w Krakowie: 31 – 965 Kraków, ul. Mosiężnicza 2  (w tym przypadku za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego) ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej powyżej.

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

1) wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu:

2) testu, które obejmuje 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;

3) rozmowy kwalifikacyjnej

 

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu ogłoszona zostanie w dniu 18 kwietnia 2018 roku

 

Część pisemna konkursu odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, sala nr 45

 

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do trzeciego etapu konkursu odbędą się w dniu 25 maja 2018 roku, na podstawie opublikowanej uprzednio listy.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych na stanowisko asystenta prokuratora podana będzie do wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie Prokuratury Okręgowej, udostępnienie jej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczenie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej.

 

                                                                                                                   Prokurator Okręgowy

                                                                                                                                                               Rafał Babiński

                                                   

Aktualności