Elektroniczna skrzynka
podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe

Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Krakowie w sprawie konkursu na stanowisko informatyka/stażysty

 

Kraków, dnia 14 listopada 2016 roku

PO V ) 110.64.2016

 

O g ł o s z e n i e

 

Prokurator Okręgowy w Krakowie na podstawie art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia  18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 roku, poz. 1241 z późn. zm)  oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia17 stycznia 2008 roku ( Dz. U. z 2014 r. poz. 400) w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie  i prokuraturze,  organizuje w drodze konkursu nabór na:

stanowisko informatyka/stażysty  – w wymiarze 1  etatu

(stanowisko wspomagające pion orzeczniczy w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie
i podległych jej jednostkach organizacyjnych)

 

Adres organizatora konkursu:  30-965 Kraków, ul. Mosiężnicza 2

 

Miejsce wykonywania czynności służbowych informatyka/stażysty     

Prokuratura Okręgowa w Krakowie, 30-965 Kraków, ul. Mosiężnicza 2

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 30 listopada 2016 roku do  31 grudnia 2016 roku, przy czym będzie składał się z trzech etapów:

- etap I – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

- etap II – praktyczny sprawdzian umiejętności,

- etap III – rozmowa kwalifikacyjna.

  

Na stanowisku pracy, co do którego ogłoszono konkurs, do zakresu zadań należy:

 

 1. obsługa i serwisowanie sprzętu i systemów informatycznych, udzielanie pomocy użytkownikom,

 2. instalowanie i konfigurowanie oprogramowania oraz systemów operacyjnych na stacjach roboczych,

 3. usuwanie bieżących usterek sprzętu komputerowego.

   

  I. Wymagania związane ze stanowiskiem informatyka

  a/ niezbędne

  1. wykształcenie wyższe pierwszego stopnia informatyczne lub inne techniczne (elektronika, telekomunikacja lub kierunki pokrewne)

  2. znajomość administracji stacji roboczych opartych na systemie Microsoft Windows,

  3. umiejętność serwisowania sprzętu i rozwiązywania problemów sprzętowych.

  4. spełnienie wymagań ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów  i prokuratury:pełna zdolność do czynności prawnych

 • nieposzlakowana opinia

 • niekaralność za przestępstwo karne lub przestępstwo skarbowe

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku informatyka 

 • odbycie stażu urzędniczego  w sądzie lub w prokuraturze (istnieje możliwość zwolnienia z odbycia stażu zgodnie z art. 3a ust. 1 ustawy o z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury)

   

  b/ dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

 1. Znajomość administracji sieci opartej na systemie Windows 2003 lub nowszym,

 2. Znajomość sieci i usług TCP/IP,

 3. Znajomość relacyjnych baz danych, frameworku Joomla, języka PHP, Javascript oraz HTML

 4. Znajomość standardów przetwarzania i bezpieczeństwa informacji

 5. Ogólna znajomość  specyfiki pracy  w wymiarze sprawiedliwości.

 6. Znajomość języka angielskiego w zakresie niezbędnym do zapoznania się 
  z dokumentacją techniczną sprzętu i oprogramowania w języku angielskim.

 7. Umiejętność definiowania problemów przy powtarzających sie incydentach.

 8. Dyspozycyjność.

 9. Umiejętność pracy w grupie.

 1. Warunki zatrudnienia :

   

 1. Pierwsza umowa o pracę zostaje zawarta na okres 6 miesięcy, kolejna umowa na czas nieokreślony (dot. kandydatów posiadających odbyty staż urzędniczy o jakim mowa
  w ustawie)

   

 2. W przypadku osób nieposiadających stażu urzędniczego: pierwsza umowa na okres 6 miesięcy w celu odbycia stażu urzędniczego z możliwością przedłużenia

  na kolejne 6 miesięcy lub skrócenia podanego okresu.

   

 3. Wynagrodzenie miesięczne  zgodnie z tabelą wynagrodzenia zasadniczego stanowiącą załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2014 roku

  w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego + dodatek
  z tytułu zajmowanego  stanowiska, zgodnie z załącznikiem nr 4 do w/w rozporządzenia + dodatek stażowy w zależności od posiadanego stażu pracy.

   

   

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

   

 1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu

 2. Kwestionariusz osobowy

 3. Życiorys  lub  CV

 4. Uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów

 5. Dokumenty poświadczające dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe

 6. Ew. certyfikaty w zakresie zarządzania urządzeniami sieciowymi i serwerami

 7. Oświadczenie o niekaralności  za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

 8. Oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie 
  o przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego  lub przestępstwo skarbowe.

 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

   

  należy składać w terminie  do dnia 29 listopada 2016 roku osobiście na Dzienniku Podawczym Prokuratury Okręgowej w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 lub za pośrednictwem poczty

  (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, 30- 965 Kraków, ul. Mosiężnicza 2  (z dopiskiem „konkurs sygn. PO VO 110.64.2016”).

  Oferty złożone po upływie wyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

 

           

Konkurs  zostanie  przeprowadzony  w okresie od 30 listopada 2016 roku  do 31 grudnia 2016 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów

na staż urzędniczy w sądzie i w prokuraturze (Dz. U.  z 2014 r. poz. 400) Na podstawie powołanego Rozporządzenia zostanie powołana komisja, w składzie  3 osób.

 

Kandydaci zakwalifikowani podczas I etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie i dalszych etapów poprzez umieszczenie ich listy  na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Krakowie oraz na tablicy ogłoszeń

w siedzibie tej prokuratury przy ul. Mosiężniczej 2 co najmniej 7 dni przed terminem kolejnego etapu.

 

Spośród kandydatów zostaną przyjęte osoby które uzyskają najlepszy wynik  w toku konkursu.

 

 

 

Rafał Babiński

 

 

Aktualności