Elektroniczna skrzynka
podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe

Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko asystenta prokuratora

PO V WO 1111.1.2017                                                                                                                                                Kraków, dnia 13 marca 2017 roku

 

 

                                Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, pod sygnaturą PO V WO 1111.1.2017 ogłasza konkurs na pięć stanowisk asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie.

 

Chętni do ubiegania się o powyższe stanowisko winni złożyć następujące dokumenty:

           

1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora (wraz ze wskazaniem kontaktowego nr telefonu oraz adresu e-mailowego),

2)  życiorys i informację o zatrudnieniu i przebiegu pracy zawodowej,

3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie  studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej

i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub

urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych
w Rzeczypospolitej Polskiej,

4)  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o umyślne przestępstwo

ścigane z oskarżenia publicznego (art. 180 § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze),

5) oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

6) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,

8)  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą kandydata.

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
i osiągnięcia, w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

 

Termin składania dokumentów – do dnia 29 marca 2017 roku osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2

lub drogą pocztową na adres Prokuratury Okręgowej w Krakowie: 31 – 965 Kraków, ul. Mosiężnicza 2  (w tym przypadku za datę ich

złożenia uważa się datę stempla pocztowego) ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej powyżej.

 

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

1) wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu:

2) testu, które obejmuje 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego

oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów

z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;

3) rozmowy kwalifikacyjnej

 

 

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu ogłoszona zostanie w dniu 18 kwietnia 2017 roku

 

Część pisemna konkursu odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 roku o godzinie 10:00
w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, sala nr 25

 

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do trzeciego etapu konkursu odbędą się w dniu 23 maja 2017 roku,

na podstawie opublikowanej uprzednio listy.

 

  

Lista kandydatów zakwalifikowanych na stanowisku asystenta prokuratora podana będzie do wiadomości poprzez jej

wywieszenie w siedzibie Prokuratury Okręgowej, udostępnienie jej w Biuletynie Informacji Publicznej

oraz umieszczenie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej.

 

 

 Prokurator Okregowy

     Rafał Babiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

Aktualności